Voorjaarskorting: -20%

G1TP9Algemene voorwaarden met klanteninformatie

contents tabel

 • scope
 • Sluiting van het contract
 • Herroepingsrecht
 • Prijzen en betalingsvoorwaardenment
 • Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 • Retention van titel
 • Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)
 • Toepasselijk recht
 • Plaats van jurisdictie
 • Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Liquidbeam GmbH (hierna "verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de delevering van goederen die een consument of entrepreneur (hierna "klant") met betrekking tot de verkoper in zijn online shop voltooit de getoonde goederen. Het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch commercieel, noch independent beroepsmatig zijn. Een entrepreneur in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een personenvennootschap die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of independent beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De in de online-shop van de verkoper opgenomen productde-beschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen om een bindend aanbod van de klant in te dienen.

2.2 De klant kan het aanbod doen via het in de webwinkel van de verkoper geïntegreerde online order-formulier. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen en het doorlopen van het elektronische order-proces dient de klant een juridisch bindend contractueel aanbod in voor de goederen in de winkelwagen door te klikken op de knop waarmee het order-proces wordt afgesloten.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijkeen ofder bevestiging of een order bevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te zenden, waarbij de ontvangst van de order bevestiging door de klant decisief is, of
 • door het deleren van de ofdered goederen aan de klant, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant decisief is, of
 • door de klant te vragen te betalen na het plaatsen van zijn ofder.

Indien er meerdere van de genoemde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip waarop een van de genoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat het aanbod door de klant is sentgedaan en end op de end van de vijfde dag na de sendoening van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, wordt dit de beschouwd als een verwerping van het aanbod, zodat de klant niet langer gebonden is aan zijn deverklaring van inten.

2.4 Bijen het doen van een aanbieding via het online ofder formulier van de verkoper wordt de tekst van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen nadat de overeenkomst isengesloten en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de klant gesen nadat zijn ofder is gesen. Verdere verstrekking van de contracttekst door de verkoper vindt niet plaats.

2.5 Vóór de bindende indiening van de order via het online order-formulier van de verkoper kan de klant eventuele invoerfouten identificeren door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de enlargement-functie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm en vergroot wordt. De klant kan zijn enpogingen in het kader van de elektronische ordering corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee de ordering wordt afgesloten.

2.6 Voor het sluiten van het contract is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.7 De verwerking van de order en het contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde order-verwerking. De klant moet er en voor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de order correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder dient de klant bij gebruik van SPAM-filters er en voor te zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper voor de verwerking van de order worden verzonden, delivered kunnen worden.

3) herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben generlijk een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper.

3.3 Hier vindt u de annuleringsvoorwaarden: https://www.liquidbeam.de/widerrufsbelehrung/

4) Prijzen en betalingsvoorwaardenment

4.1 Tenzij anders vermeld in het product description van de verkoper, de gegeven prijzen zijn totale prijzen die inclusiefde wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in het desbetreffende product description.

4.2 De betalingsmogelijkheden worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 De delevering van goederen vindt plaats op de verzendroute naar het door de klant opgegeven deleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het door de verkoper opgegeven delivery-adres decisief.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de door de verkoper gemaakte redelijke kosten. Dit geldt niet voor de verzendkosten indien de klant zijn herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent. Voor de retourkosten gelden, indien de klant zijn herroepingsrecht uitoefent, de bepalingen made in de instructies van de verkoper inzake herroeping.

5.3 Afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.4 Facturen worden alleen digitaal verstrekt.

6) Intrekking van de titel

Indien de verkoper een voorschot betaalt, blijft hij eigenaar van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)

7.1 Indien de gekochte zaak defect is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten.

7.2 De klant wordt verzocht bij de deliverer te klagen over delivered goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Voldoet de klant hier niet aan, dan heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op defecten.

8) Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, wordt verleend, niet wordt ingetrokken.

9) plaats van jurisdictie

Indien de klant optreedt als koopman, rechtspersoon entoon under publiek recht of speciaal fonds under publiek recht met zetel op het grondgebied van de Federale Republiek Duitsland, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst de plaats van vestiging van de verkoper. Indien de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland gevestigd is, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle uit dit contract voortvloeiende geschillen, indien het contract of de vorderingen uit het contract toe te schrijven zijn aan de beroeps- of handelsactiviteit van de klant. In bovenstaande gevallen is de verkoper echter altijd en gerechtigd de rechtbank van de vestigingsplaats van de klant in te schakelen.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De Commissie van de EU biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet aan op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

10.2 De verkoper is niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.