Voorjaarskorting: -20%

Privacybeleid

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor de directie van Liquidbeam GmbH een bijzondere betekenis. Het gebruik van der Internet site der Liquidbeam GmbH is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van specifieke diensten van onze onderneming, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor deze verwerking bestaat, zullen wij in het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de verordening gegevensbescherming, is altijd gemaakt in overeenstemming met der Dataen Protection Regulation en in overeenstemming met den voor de Liquidbeam GmbH geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Door middel van deze gegevensenbeschermingsverklaring wil ons bedrijfen het publieken informeren over het type, de omvang en het doel van der gegevensenen die wij verzamelen, gebruikenen en verwerkenen persoonen. Voorts wordt de betrokkene door middel van deze verklaring inzake gegevensbeschermingen geïnformeerd over de rechten die hijendeheeft.

Liquidbeam GmbH heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de meesten volledigeen bescherming van de via deze website verwerktede persoonsgerelateerde gegevensen te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter altijd onderhevig zijn aan veiligheidsrisico's, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkeneder vrij omenpersoonsgegevensenaan ons door te geven op een alternatieveen wijze, bijvoorbeeld per telefoon.

1. definitieen

De Daten privacy verklaring der Liquidbeam GmbH is gebaseerd op den terminologieen gebruikt door den Europeseen richtlijn en regelgevers toen der Daten privacy basisverordening (DS-GVO) werd endet aangenomen. Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen willen wij de gebruikte terminologie vooraf toelichten.

Weenden gebruiken de volgende termen in deze privacyverklaring onder anderem:

 • a) persoon1TP9behandeld daten

  Persoonsgebonden gegevensen zijn alle informatieen die betrekking hebbenen op een ide geïdentificeerde oder ide identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkeneenden"). Een natuurlijke persoon die direct of indirect identificeerbaar is, met name door associatie met een identificator zoals een naam, een telefoonnummer, locatiegegevens, een online identificator of enig ander specifiek kenmerk, wordt als identificeerbaar beschouwd, welke uitdrukking der fysiekeen, fysiologischeen, genetischeen, psychologischeen, economischeen, cultureleen oder socialeen Identiteit van die natuurlijkeen persoon kan worden identificeerd.

 • (b) de betrokkene

  De betrokkene is elkede ide geïdentificeerde oder ide identificeerbare natuurlijke persoon, deren persoonene gegevensen verwerkt door dem verantwoordelijke voor de verwerkingen.

 • c) Verwerking

  Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking die zonder hulp van geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, zoals verzamelen, registreren, ordenen, archiveren, opslaan, aanpassen, opvragen, beheren, openbaar maken, doorgeven, doorgeven, opslaan, opvragen, beheren, doorgeven, opslaan, opvragen, beheren, opvragen, opvragen, opslaan, opvragen, opvragen, opvragen, opvragen, opvragen, opvragen, opvragen, opvragen, opvragen, opvragen, opvragen, opvragen, opvragen, opvragen, opvragen, opvragen, opvragen, opvragen, opvragen, opvragen, opvragen, de aanpassing oder de wijziging, de uitlezingen, de opvragingen, het beheeren, de disen door verzending, verspreiding oder eendere vorm der de terbeschikkingstelling, den matching oder de koppeling, de beperking, het wissenen oder de vernietiging.

 • d) Restrictie der verwerking

  Beperkende der verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsengegevens enmet dem het doel hun toekomstige verwerking en te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder om aspecten in verband met arbeidsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeur, belangstelling, betrouwbaarheid, gedrag, woonplaats of verandering van woonplaats van die natuurlijke persoon te analyseren en te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke persoon kunnen worden toegeschreven zonder toevoeging van verdere informatie, mits deze extraen informatieen afzonderlijk wordt opgeslagen en onderworpen is aan technischeen en organisatorischeen maatregelen die waarborgenen dat de betrokken persoonen niet wordt geraakt, dat de persoonsengerelateerdeenen gegevensen niet zijn toegewezenen aan een idegeïdentificeerdeen oder ideidentificeerbareen natuurlijkeen persoon.

 • (g) Controleur oder controleur

  De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doeleinden en middelen van die verwerking worden bepaald door het Unierecht oder het recht van de lidstaaten, kan der de voor de verwerking verantwoordelijke de bepalendeen criteriaen van zijn Benennung wordende bepaald door dem het Unierecht oder het recht van de lidstaaten.

 • (h) Verwerkers

  Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instantie of entiteit die persoonsgebonden gegevens verwerkt namens de verantwoordelijke.

 • i) Ontvangger

  Onder ontvangerger wordt verstaan een natuurlijke oder rechtspersoon, autoriteitde, orgaan oder eendere entiteit, der persoonengerelateerdeene daten offenge, al dan niet eenen derdeen oder. De autoriteiten die in het kader van een specifiek onderzoek op grond van het recht van de Unie of van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

 • j) Derde

  Onder derde wordt verstaan een natuurlijke oder rechtspersoon, autoriteitde, orgaan oder eendere entiteit anders dan der betrokkeneenen, dem verantwoordelijkeen, dem verwerker en den persoonen, die, onder der directeen verantwoordelijkheid van des verantwoordelijkeen oder des verwerker, gemachtigd zijn de persoonsengerelateerdeen gegevensen te verwerken.

 • k) Toestemming

  De toestemming wordt vrijelijk door de betrokkene gegeven, op geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze in de vorm van een verklaring of een andere bevestigde handeling, door der waarmee de betrokkeneene kennen geeft ermee in te stemmen dat der hem of haar betreffende persoonenden verwerkt.

2. naam en adres van de controller van deen

De verantwoordelijke partij in de zin van de der basisverordening gegevensbescherming, andere in den lidstaaten toepasselijke gegevensger beschermingswetten en andere bepalingenen van gegevensenbeschermende aard is de:

Liquidbeam GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7

76131 Karlsruhe

Duitsland

Tel.: +49 (0)721 4704 9444

E-mail: info@liquidbeam.de

Website: www.liquidbeam.de

3. cookies

De internetsiteen der Liquidbeam GmbH maakt gebruik vanenden cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies enthalten een zogenaamdeenname cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie voor des cookies. Het bestaat uit een tekenenstring waarmee de internetsiteen en de server dem specifieken kunnen worden toegewezen aan de internetbrowser in dem waarin de cookie werd deopgeslagen. Hierdoor kunnen den bezochteen internet siteen en servers den individueleen browser der betrokkenenen persoon onderscheiden van anderen internet browsers die andere cookies enthalten. Een bepaalde internetbrowser kan worden deerkend en idegeïdentificeerd door de onedeut cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Liquidbeam GmbH de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kan de informatie en het aanbod op onze website worden geoptimaliseerd ten behoeve van de B1TP9-gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat de Ben-gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is het de gebruikers van den gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. Zo hoeft de Ben-gebruiker van een website die cookies gebruikt zijn toegangsgegevens niet bij elk bezoek aan der website opnieuw in te voeren, omdat deze door der website en dem op het computersysteem van des Ben-gebruiker worden opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een waren mandje in de online shop. De webwinkel onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in een virtueel mandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een desprechenden instelling des genutztens internetbrowser en daarmee het plaatsen van cookies permanent widersprechen. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of softwareprogramma worden verwijderd. Dit is mogelijk in alleen gangbareen internet browsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in dem genutzten internetbrowser deactiveert, kan het zijn dat niet alle functiesen van onze website volledig bruikbaar zijn.

4. verzameling van algemeneen gegevensen en informatieen

De website van der Liquidbeam GmbH verzamelt een reeks algemeneen gegevensen en informatieen bij elke oproep van der website door een betrokken persoon oder een geautomatiseerd systeem. Deze algemeneen gegevensen en informatieen worden opgeslagen in den logbestanden des server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) het browsertype en de browserversie, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website waar de gebruiker vandaan komt, (3) de website van waaruit een toegangendes systeem op onze website komt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsiteen die via een toegangendes systeem op onze website komt, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een Internet protocol adres (IP-adres), (7) der Internet service provider des toegang totenden systeem en (8) andere soortgelijke gegevensen en informatieen die dider gevaaren verdedigen in geval van een aanvalen op onze informatietechnologieen systemen.

Bij der gebruik van deze algemeneen gegevensen en informatieen trekt Liquidbeam GmbH geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te bieden, (2) de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) om de langetermijnfunctionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, en (4) om rechtshandhavingsinstanties van de nodige informatie te voorzien in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzameldeenen gegevensen en informatieen worden daaromden door Liquidbeam GmbH enerzijds statistisch en anderzijds geëvalueerd met dem doel deden gegevensenbescherming en gegevensenveiligheid in ons bedrijfen te verhogen, om uiteindelijken een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte gegevensenpersoonen te waarborgen. De anoniemeen gegevensen der serverlogbestanden wordenden gescheidenen opgeslagen van alleen gegevensen die door een betrokkeneenen worden verstrekt.

5. registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsen gerelateerdeen gegevensen worden verzonden naar den gegevenscontrolleren in het proces resulteert uit der respectieveen input masker gebruikt voor de registratieendet. De door de betrokkene ingevoerde gegevensenen worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik van de voor de verwerking verantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan de doorgifte regelen aan een of meer verwerkers, zoals een aanbieder van pakketdiensten, die de persoonsgegevens uitsluitend zal gebruiken voor intern beheer dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke kan worden toegeschreven.

Door de registratie op der website van des verantwoordelijk voor de verwerking, het IP-adres, de datum en het tijdstip van der registratie worden ook opgeslagen door de internet service provider (ISP). De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen dem achtergrond dat alleen op deze manier der misbruik van onze Dienste kan worden voorkomenden, en deze gegevensen in geval van noodzaak in staat stelten op te helderenene strafbaar feiten gepleegd. In dit verband is de opslag van deze daten noodzakelijk om de's voor de controllerde veilig te stellen. In beginsel worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze door te geven oder rechtshandhavingsdient.

De registratie der betrokkenenen persoon onder vrijwilligeger aanduiding van persoonengerelateerdeen gegevensen dient dem verantwoordelijken voor de verwerking ervan, der betrokkenenen persoon omder inhoud ofder diensten aan te bieden die, wegens der aard der ding, alleen kan wordenenaangebodenenaan geregistreerdeen Bengebruikers. Geregistreerdeen persoonen is vrijder de tijdensder registratieen opgegeven gegevensen perder tijd oder volledig uit dem daten te latenen verwijderen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt te allen tijde aan iedere betrokkene op diens verzoek informatie over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Voorts corrigeert de voor de verwerking verantwoordelijke der de persoonsgegevens op verzoek, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren. Een in deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde functionaris voor gegevensbescherming en alle voor de verwerking verantwoordelijke medewerkers van der zijn in dit verband beschikbaar als contactpersonen voor de betrokkenen.

6. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Op der website van der Liquidbeam GmbH, den Benusers krijgen de mogelijkheid om zich te abonneren op den nieuwsbrief van onze ens. Welke persoonengerelateerdeenen gegevensen worden doorgegeven aan den verantwoordelijkeen voor verwerking wanneer der het bestellen van des nieuwsbrief resultaten van der input masker gebruikt voor dit doelendeten.

Liquidbeam GmbH informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over des bedrijfsens aanbiedingen. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich heeft aangemeld voor de toezending van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat een betrokkene voor het eerst heeft geregistreerd voor de verzending van de den-nieuwsbrief volgens de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail diens der verificatie dat der eigenaar van der e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven den ontvangst van des nieuwsbrief.

Bij der registratie voor de nieuwsbrief, slaan we ook het des IP-adres van de betrokken persoon op het moment van der registratie en de datum en tijd van der registratie gebruikt door de internet service provider (ISP). Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om later misbruik van het e-mailadres van een betrokkene te kunnen opsporen en om ervoor te zorgen dat de betrokkene juridisch verantwoordelijk is voor de verwerking.

De gegevensen die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Voorts kunnen en abonneesenten per e-mail op de hoogte worden gesteld van des nieuwsbrief, voor zover dit noodzakelijk is voor den de werking van des nieuwsbrief dienst oder een daarmee samenhangende registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen deo de nieuwsbriefdienst oder wijzigingen der technische en aard en der geval. Er zal geen openbaarmaking plaatsvinden der persoonsengerelateerdeenen gegevensen aan derden in het kaderen van des nieuwsbrief dienstes verzameldeen persoonsengerelateerdeenen gegevensen. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief kan te allen tijde worden ingetrokken. Ten behoeve van des Widerruf der toestemming findet een entsprechender link in elkedes nieuwsbrief. Bovendien kan men zich op elk moment rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking afmelden voor de nieuwsbrief of de verantwoordelijke voor de verwerking schriftelijk informeren.

7. volgen van de nieuwsbrief

De nieuwsbrief der Liquidbeam GmbH enthalten sogenannte Zählpixel. Een tracking pixel is een miniatuurgrafiekje dat is ingebed in e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie mogelijk van des succes ofder falen van online marketing campagnesens. Door middel van des embeddeden tracking pixels, Liquidbeam GmbH is in staatennen te herkennen of en wanneer een e-mail werdde geopend door een betrokkenenen persoon en welke der links in der e-mail werdenden door der betrokkenenen persoon opgerufen.

Dergelijke gegevens verzameld via de enthaltenen tracking pixels in den nieuwsbrieven enen persoonsenen gegevensen wordenden opgeslagen en geanalyseerd door dem verantwoordelijken voor de verwerking, om den nieuwsbriefverzending te optimaliseren en den inhoud van toekomstigeger nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op den interesseen der betrokkeneenen. Deze persoonsengerelateerdeenen gegevensen worden nietden aan derden bekendgemaakten. De betrokken persoonen kan te allen tijde de desbetreffende afzonderlijke verklaring van toestemming die via de dubbele opt-in-procedure is ingediend, herroepen. Na een wideruf worden deze persoonsgebonden gegevensen door dem verantwoordelijken voor de verwerking verwijderd. Liquidbeam GmbH beschouwt een afmelding voor de ontvangst van des nieuwsbrief automatisch als een Wideruf.

8. hoe u via de website contact met ons kunt opnemen

De website van der Liquidbeam GmbH en bevat, op grond van eenen wettelijke verplichting, informatieen die een snel elektronisch contact met onze ondernemingen alsmede directe communicatie met ons mogelijk maakt, die ook een algemeen adres der zogenaamde elektronischeen post (e-mailadres) omvat. Indien een betrokkenene persoon per e-mail oder via een contactformulier den contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerkingen, worden de door der betrokkenenen persoonengerelateerde gegevensen automatisch opgeslagen. Dergelijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking en het contact met de betrokkene. Deze persoonsengerelateerdeen gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

9. commenary functie in de blog op der website

Liquidbeam GmbH biedt de-gebruikers de mogelijkheid om op een blog op de website van de's verwerkingsverantwoordelijke individuele reacties achter te laten op individuele blogbijdragen. Een blog is een portaal op een website, meestal open voor het publiek, waarin een of meer personen die blogger of webblogger worden genoemd, artikelen of gedachten kunnen plaatsen in zogenaamde blogposts. De blogposts kunnenen in der regel gecommen worden door derdenen.

Als een getroffenene persoon eenen commentar achterlaat in dem gepubliceerden op deze website blog, wieden naasten den van der betrokkenenen persoon laatenen commentaarentaren ook informatieen over de tijd der commentaarentar vermelding alsmede over dem van der betrokkenenen persoon gekozenen gebruikersamen (pseudoniem) wordt opgeslagen en gepubliceerd. Bovendien wordt ook het IP-adres geregistreerd dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen. Deze opslag van der IP-adres gebeurt om veiligheidsredenenden en voor den geval de betrokken persoonene inbreuk maakt op de rechten van derden oder illegale inhoud plaatst via eenen ingezondenenen commenar. De opslag van deze persoonsengerelateerdeen gegevensen vindt derhalve plaats in het eigenenen belang van de de verantwoordelijken voor de verwerkingen zodat hij/zij zich kan verschonenen in geval van een inbreuk. Deze verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden bekendgemaakt, tenzij dit wettelijk verplicht is voor de juridische verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking.

10. abonneerent van Kommentaren in de blog op der internetsite

De op de blog van Liquidbeam GmbH geplaatste commentaren kunnen in principe door derden worden onderschreven. In het bijzonder kan een commentator zich abonneren op de commentaren die volgen op zijn of haar commentaar op een bepaald blogbericht.

Indien een betrokkene kiest voor de mogelijkheid om zich te abonneren op Kommentare, stuurt de verantwoordelijke voor de verwerking een automatische bevestigingsmail om, door middel van de dubbele opt-in procedure, te controleren of het e-mailadres van de betrokkene inderdaad voor deze optie heeft gekozen. Van de mogelijkheid om in te schrijven op Kommentaren kan te allen tijde gebruik worden gemaakt.

11. routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgebondenen gegevensen

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens slechts gedurende een periode die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden opgeslagen, der noodzakelijk om des doel van opslag oder te bereiken mits door den Europeseen richtlijnen en verordening oder eenen aanderen wetgever in weten oder bepalingen, waaraanen der de controleur is onderworpen isde voorzien.

Indien het doel van de opslag niet van toepassing is, vervalt een door de Europese wetgever voorgeschreven bewaartermijn, de persoonengerelateerdeenen gegevensen worden routinematig en entsprechend den gesetzlichen Vorschriften geblokkeerd oder geschrapt.

12. rechten der betrokkenenen persoon

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het recht, toegekend door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een medewerker van ons.

 • b) Recht op informatie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever toegekende recht, te allen tijde en kosteloos van dem de verantwoordelijke voor de verwerkingeninformatie te verkrijgen over de gegevens1TP9die de verantwoordelijke voor de verwerkingenover hem heeft opgeslagenenen een kopie van die informatieen. Voorts heeft de Europese richtlijn en verordening der de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatieen:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorienie persoonsgegevensen die zullen worden verwerktden
  • de receiger oder categorien van receigers, gegenover denen welke persoonen behandelden daten offengelegt oder noch offengelegt werden, vooral in het geval van ontvangers in derde landen oder internationaleen organisatiesen
  • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgebonden gegevensen zullen worden opgeslagen, oder indien dit niet mogelijk is, het criteriumen om deze duur te bepalen.
  • het bestaanen van een recht op rectificatie oder wissing der ze betreffendeenden persoonenn behandeldeenen gegevensen oder beperking der verwerking door den verantwoordelijke voor de verwerkingen oder van een recht van bezwaar tegenen deze verwerking.
  • Het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit.
  • wenn de persoonenbehandelden daten niet verzameld van der betrokkenenen persoon werden: Alle beschikbareen informatieen over de oorsprong der Daten
  • het bestaan van geautomatiseerdeen besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, indeditengeval,en zinvolle informatieen over de betrokken logica en de omvang en het beoogdeeneffectenvanderartigen verwerking voor de betrokkene

  Voorts heeft der de betrokkene het recht te weten of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht.

  Als een betrokkene dit recht op toegang wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een van onze medewerkers die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens.

 • c) Recht op correctie

  Elke betrokkene op wie der persoonsgegevens verwerkt, heeft het door de Europese wetgever toegekende recht op onverwijlde rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens. Voorts heeft de der betrokkene het recht, rekening houdend met de der doeleinden van de der verwerking, te verzoeken om aanvulling van onvolledigeger persoonsgegevensen, onder meer door middel van een aanvullendeenden verklaring.

  Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • d) Recht op wissen (Recht auf Vergessen werden)

  Elke persoonde die betrokken is bij der verwerking van persoonsgegevensen heeft het door de Europeseen wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerkingde te verkrijgen, dat de hem betreffende gegevensenden zonder onnodige vertraging wordenen gewist, wanneer een der naende groende van toepassing is en de verwerking nietder noodzakelijk is:

  • De persoonsgebonden gegevensenenen zijnden verzamelden oder anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
  • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en er is geen rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en er is geen dwingende legitieme grond voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR.
  • De1TP9behandeldeenengegevensenzijnden onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van der persoonsengerelateerdeen gegevensen is vereist om te voldoen aan een wettelijkeen verplichting uit hoofde van dem Unierecht oder dem lidstaen waaraan dem der verantwoordelijke persoon is onderworpen.
  • De betrokkeneenenen gegevensen werdenden verzameld in verband met aanbiedingene Dienste der informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1, DS-GVO.

  Indien een der oben genannten Gründe van toepassing is en een betrokkenene persoon de verwijdering wenst van personenbezogenenen Daten, die zijn opgeslagen bij der Liquidbeam GmbH, Indien de persoonen wensten de verwijdering van persoonlijkeengerelateerdeen gegevens die door der Liquidbeam GmbH zijn opgeslagen te regelen, kan hij of zij dit doen door contact op te nemen met onzeen functionaris voor gegevensbeschermingen of eenderen medewerker van de die verantwoordelijk is voor de verwerkingen wenden. De Dataen Protection Officer der Liquidbeam GmbH oder eender medewerker zorgt ervooren dat aan het verzoek tot verwijderingde onmiddellijk wordt voldaan.

  Indien de persoonengerelateerdeenen gegevensen openbaar zijn gemaakt door der Liquidbeam GmbH en ons bedrijfen als verantwoordelijke partij is verplicht om der persoonengerelateerdeen gegevensen te verwijderen in overeenstemming met Art. 17 Paragraaf. der persoonsengerelateerdeen gegevensen als verantwoordelijke op grond van artikel 17, lid 1, DS-GVO neemt Liquidbeam GmbH passende maatregelen, rekening houdend met de der beschikbare technologie en de der kosten van uitvoering, om te voorkomen dat der persoonsengerelateerdeen gegevensen worden gewist, ook van technische aard, aan andere gegevensencontroleurs die de gepubliceerdeen persoonsgegevensen verwerken, om hiervan op de hoogte te worden gesteld, dat de betrokkene heeft verzocht om het wissen van alle links naar deze persoonsen gerelateerde gegevensen oder van kopieën oder replicatie van deze persoonsen gerelateerde gegevensen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming der Liquidbeam GmbH oder eender medewerker zal in individuele gevallen de nodigeen regelen.

 • e) Recht op beperking der verwerking

  Elke persoonde die betrokken is bij der verwerking van persoonsgegevensen heeft het door de Europeseen wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke de beperking van der verwerking te verkrijgen wanneer aan een der volgendeenden voorwaardeen is voldaan:

  • De juistheid der persoonenenen Daten wordt door der persoonenen betwist gedurende een periode die dem verantwoordelijkeen in staat stelt der persoonenen Daten te verifiëren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert der persoonenbehandeldeen gegevensen te wissen en verzoekt dessen beperking der gebruik der persoonenbehandeldeen gegevensen in plaats daarvan.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de gegevens betreffende de persoon niet nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en het is nog niet duidelijk of de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke prevaleren boven die van de betrokkene.

  Indien een der oben genannten Voraussetzungen gegeben en een betrokkeneene de beperking van persoonenbezogenenen Daten, die bij der Liquidbeam GmbH zijn opgeslagen, Indien de persoonen wil verzoekenen om beperking van de door der Liquidbeam GmbH opgeslagen persoonlijkeengerelateerdeen gegevens, kan hij of zij dit doen door contact op te nemen met onzeen functionaris voor gegevensbeschermingen of eenderen medewerker van de die verantwoordelijk is voor de verwerkingen. De functionaris voor gegevensbescherming der Liquidbeam GmbH oder eender medewerker zal zorgen voor1TP9De beperking der de verwerking.

 • f) Recht op gegevens1TP9overdraagbaarheid

  Elke betrokkene op wie der verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal1TP9 leesbare vorm te verkrijgen, door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Naastdem het recht om deze gegevensen aan eenderen verantwoordelijkeen door te geven zonderdem de verantwoordelijkeen, dem de persoonengerelateerdeen gegevensen zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerdder op toestemming overeenkomstig artikel. 6 lid 1 letter a DS-GVO oder Art. 9 lid 2 letter a DS-GVO oder op een overeenkomst krachtens Art. 6(1)(b) van de GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

  Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van een voor de verwerking verantwoordelijke aan een derde over te dragen. 1 GDPR, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van een verwerkingsverantwoordelijke naar een verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van de betrokkene.

  Om des recht op gegevens1TP9overdraagbaarheid te doen gelden, kan de getroffenene persoon contact opnemen met den van der Liquidbeam GmbH aangewezenen functionaris voor gegevensen oder aen totderen medewerkers wenden.

 • g) Recht van Wideruch

  Elke betrokkene op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om, op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, om de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te laten uitvoeren op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de richtlijn. 6 (1) (e) of (f) van de GDPR. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepaling.

  Liquidbeam GmbH zal in het geval van des Widerspruchs de persoonsgebondenen gegevensen niet meer verwerken, tenzij denn wij dwingendeende beschermingswaardige redenenen voor de verwerkingen kunnen aantonen, het den belangen, rechten en vrijheiden van der betrokkene zwaarder wegenen, oder de verwerking dient der geldigheiden, uitoefening oder verdediging van rechtsvorderingenen.

  Indien Liquidbeam GmbH persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van reclame. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking door Liquidbeam GmbH ten behoeve van direct marketing, zal Liquidbeam GmbH de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, der Liquidbeam GmbH voor wetenschappelijkeen oder historischeen onderzoeksdoeleindenen oder statistischeen doeleindenen overeenkomstig Art. 89 (1) van de gegevensbeschermingsverordening, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

  Om des recht op derchallenge uit te oefenen, kan de getroffenene persoon rechtstreeks contact opnemen met den Dataen Protection Officeren der Liquidbeam GmbH oder aen totderen medewerkers wenden. Het staat de getroffenenen persoon tevens vrij om in verband met het gebruik van de Diensten der informatiemaatschappij, onverminderd der Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde proceduresen wanneer denen technische specificatieen wordt gebruiktendet uit te oefenen.

 • h) Geautomatiseerde besluitvormingen in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

  Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit dat op hem betrekking heeft, niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft, tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor den de sluiting oder de uitvoering van een overeenkomst tussenen der betrokkene en dem verantwoordelijkeen, oder (2) wordt beheerst door rechten der Unie oder lidstaaten, denen der verantwoordelijke, en dat recht isen passendeene maatregelen ter bescherming van der rechten en vrijhedenen en der gerechtigdeen belanghebbendeen der betrokkenenen persoon enthalten oder (3) met uitdrukkelijke toestemming der betrokkenenen persoon.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting oder de uitvoering van een overeenkomst tussen der de betrokkene en dem de verantwoordelijke oder (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van der de betrokkene, neemt Liquidbeam GmbH passende maatregelen om de rechten en vrijheden van de betrokkene en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, om de rechten en vrijheden van de betrokkene en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, met inbegrip van het recht om de tussenkomst van een voor de gegevens verantwoordelijke persoon te vragen, zijn eigen standpunt naar voren te brengen en het besluit te betwisten.

  Als de betrokkene zijn rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 • (i) het recht om toestemming te vragen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om te allen tijde toestemming te geven voor de verwerking van persoonsgegevens.

  Als de betrokkene zijn recht om toestemming te vragen wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

13. Gegevensbeschermingsverordeningen inzake het gebruik en de Verwendung van Facebook

De controller heeft Komponenten des Unternehmens Facebook geïntegreerd op deze website. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaatsen op het internet, een online gemeenschap die gewoonlijk den gebruikers in staat stelt onderling te communicerenen en te interagerenen in een virtueleen ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het delen van opinieen en ervaringen dienen oder stelt der internetgemeenschap in staat om persoonlijke oder zakelijkeengerelateerde informatieen te verstrekken. Facebook stelt den gebruikers van des socialeen netwerk in staat om anden privéen profielens te maken, den foto's te uploaden en te netwerken via vrienden verzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Door elkeden oproep van een der individuele paginaen van deze internetsite, die wordt beheerden door den verantwoordelijk voor de verwerking en waarop een Facebook componente (Facebook plug-in) is geïntegreerdde, der internet browser op dem informatietechnologieen systeem van der getroffenenen persoon wordt automatisch veroorzaakt door de respectieve Facebook componen om een weergave der entsprechenden Facebook componen van Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen. In het kader van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elkedem oproep van de betrokkene op onze website en gedurende der totaleenduur van des respectieveen verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de respectieve Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Indien de getroffenene persoon eenen der geïntegreerdeen Facebook knoppen op onze website activeert, bijvoorbeeld den "Like" knop, oder de getroffenene persoon eenen comentar indient, Facebook wijst deze informatie toe aan dem persoonlijkeen Facebook account der betrokkenenen persoon en slaat deze persoonengerelateerdeenen gegevensen op.

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene bij Facebook is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Facebook-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde privacybeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingen op Facebook beschikbaar zijn om de privacy van de betrokkene te beschermen. Todem verschillende applicatieens zijn beschikbaar die het mogelijk makenen de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken, bijvoorbeeld der Facebook Blocker des provider Webgraph, der die kan wordende verkregen op http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Een dergelijke toepassing kan door de betrokkene worden gebruikt om de overdracht van gegevens aan Facebook te onderdrukken.

14. bepalingen inzake gegevensbeschermingen over het gebruik en beheer van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, compileren en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt andeuurlijk gegevensen over de internetpagina van waaruit een betrokkene naar een internetpagina is gekomen (de zogenaamde referrer), welke subpagina van de internetpagina is opgevraagden en hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en de kostenen van internetreclame te analyseren.

De werkmaatschappij der Google Analytics Componente is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

De controller gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene ingekort en door Google geanonimiseerd indien de toegang tot onze website plaatsvindt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van der Google Analytics Componen is het analyseren van der bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te analyseren en online rapporten voor ons op te stellen, om voor ons online rapporten samen te stellen over de activiteit op onze website en om andere diensten te verlenen in verband met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op dem informatietechnologieen systeem der betrokkenenen persoon. Wat cookies zijn, is al uitgelegd. Door het instellen van des cookies wordt Google in staat gesteld om der Ben gebruik van onze website te analyseren. Bij het oproepen van elke afzonderlijke pagina van deze website, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van Google der geanalyseerd, der internet browser op dem informatietechnologieen systeem van der betrokkenen persoon wordt automatisch veroorzaakt door de respectieve Google Analytics Componente verzenden gegevensen aan Google voor het doel van der online analyse. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Google informatie over persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google gebruikt om de herkomst van der bezoekers en kliks te traceren en vervolgens commissies te berekenen.

Door middel van des cookies wordt persoonsgerelateerde informatieen opgeslagen, zoals de toegangstijd, der de locatie vanwaar een toegang afkomstig is en de frequentie van der de bezoeken aan onze website door de betrokken persoonene. Wanneer een persoon onze website bezoekt, zal deze persoonenbehandeldeen gegevens, met inbegrip van der IP-adres des van der persoonen betrokken genusesen internetverbinding, worden verzondenen naar Google in den Verenigdeen Staaten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google zal deze via het technische proces verzamelde gegevens onder bepaalde omstandigheden met derden delen.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een desprechenden instelling des genutzten internetbrowser en daarmee het plaatsen van cookies permanent widersprechen. Een dergelijke instelling van des genutzten internetbrowser zou ook voorkomender dat Google een cookie plaatst op dem informatietechnologieen systeem van der getroffenenen persoon. Todem een reeds door Google Analytics ingestelde cookie kan op elkder moment worden verwijderd via den internet browser oder todere software programma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics met betrekking tot het gebruik van deze website en tegen de verwerking van deze gegevens door Google en deze verwerking te verhinderen. Daartoe moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren op dem link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over des bezoekens aan websites mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van des browser add-ons wordt door Google beschouwd als een Wideruch. Indien het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te activeren. Indien de browser add-on is de geïnstalleerd oder degeactiveerd door de getroffenene persoon oder een anderen persoon die tot zijn of haar controlegebied behoort, bestaat de mogelijkheid der opnieuw te installeren oder der reenactiveren des browser add-ons.

Verdere informatieen en de geltenden Datenschutzbestimmungen van Google könnenen unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics wordt nader toegelicht onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ gen.

15. betalingsmethode: Daten beschermingsbepalingen naar Klarna als betalingsmethode

De controller heeft Komponenten van Klarna op deze website geïntegreerd. Klarna is een online payment service provider die der den aankoop op rekening oder een flexibele Raten betaling mogelijk maakt. Klarna biedt ook andere diensten aan, zoals kopersbescherming en een kredietcheck.

De werkmaatschappij van Klarna is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden.

Indien de betrokkenene persoon "Kopen op rekening" oder "Ratenkauf" selecteert als betalingsmogelijkheid entweder den tijdensend des bestelproces in onze online shop, worden de gegevensden der betrokkenenen persoon automatisch doorgegeven aan Klarna. Door der een van deze betalingsmogelijkhedenen te kiezen, stemt de betrokkene in met deze overdracht van persoonsgebonden gegevensen die noodzakelijk zijn voor de verwerking van des factuur oder adviesenaankoop oder voor Identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

De gegevens die aan Klarna worden doorgegeven zijn meestal de voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een factuur of adviesaankoop. Onder gegevensen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een des koopovereenkomst vallen ook de persoonsgebonden gegevensen die verband houden met der respectieveen opdracht. Er kan met name een wederzijdse uitwisseling van betalingsinformatie plaatsvinden, zoals bankgegevens, kaartnummer, geldigheidsdatum en CVC-code, aantal artikelen, artikelnummer, gegevensen over goederenen en dienstenen, prijzen en fiscale heffingenen, informatieen over de vorigeen aankoopgeschiedenisen oder andere informatieen over de financiëleen situatie der de betrokkene, komenen.

Het doel van de doorgifte van der-gegevens is met name identiteitscontrole, betalingsadministratie en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal met name persoonsgegevens aan Klarna doorgeven wanneer er een gerechtvaardigd belang voor de doorgifte bestaat. De persoonsgegevens die tussen Klarna en de verantwoordelijke voor de verwerking worden uitgewisseld, worden door Klarna doorgegeven aan kredietbureaus. Het doel van deze overdracht is de kredietwaardigheid van de klant te controleren.

Klarna geeft de persoonsgebondenen gegevensen ook door aan gelieerde ondernemingenen (Klarna Groep) en dienstverlenersger oder onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan der contractueleen verplichtingen oder de gegevensen moeten wordende verwerkt namens en.

Om te beslissen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie verzamelt en gebruikt Klarna gegevens en informatie over de betalingsgeschiedenis van de betrokkene, alsmede waarschijnlijkheidswaarden voor toekomstig gedrag (zogenaamde scoring). De berekening van de des-scores wordt uitgevoerd op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgebonden gegevensen te allen tijde via Klarna in te trekken. Een oproep heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor de (contractuele) betalingsverwerking.

De toepasselijkeenden gegevensbeschermingsbepalingenen van Klarna kunnenen wordenden op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf abgerufen.

16. betalingsmethode: Daten beschermingsbepalingen op PayPal als betalingsmethode

De controller heeft PayPal-componenten op deze website geïntegreerd. PayPal is een aanbieder van online betalingsdiensten. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of bedrijfsrekeningen vertegenwoordigen. Daarnaast biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk omen online betalingen aan derden te initiëren oder ooken betaling te ontvangen. PayPal neemt ook fiduciaire taken op zich en biedt diensten voor kopersbescherming.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop "PayPal" als betalingsoptie selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven. Door deze betalingsoptie te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van de voor de betalingsverwerking vereiste persoonsgegevens.

In het geval van den verzonden naar PayPal, persoonengerelateerdeen gegevensen zijn meestal de voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer odere gegevensen die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Voor de verwerking van des koopovereenkomst, ook dergelijke persoonengerelateerde gegevensen nodig zijn, die in verband met der respectieveen bestelling.

Het doel van de overdracht van der-gegevensen is de verwerking van betalingen en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal met name persoonsgegevens aan PayPal doorgeven als er een gerechtvaardigd belang voor de doorgifte is. De persoonsgegevens die tussen PayPal en de gegevensbeheerder worden uitgewisseld, worden onder bepaalde omstandigheden door PayPal doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Deze overdracht is bedoeld om uw kredietwaardigheid te controleren.

PayPal geeft de persoonsgebondenen gegevensen door aan gelieerde ondernemingenen en dienstverlenersger of onderaannemers indien dit noodzakelijk is om der contractueleen verplichtingenen na te komen of indien de gegevensen namens de moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgebondenen-gegevensen te allen tijde via PayPal in te trekken. Een oproep heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor de verwerking van betalingen (overeenkomstig het contract).

De toepasselijkeenden gegevensenbeschermingsen bepalingen van PayPal kunnenen wordenden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full abgerufen.

17. Verwendung van Amazon Payments

Wij gebruiken den betalings dienst Amazon Payments der Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; (geregistreerd bij de R.C.S. Luxemburg registratienummer: B153265, BTW-identificatienummer: LU24448288) "Amazon Payments").

De daten verwerking dient dem doel aan te biedenen u betaling via den betaling dienst Amazon Payments.
Om deze betalingsdienst te integreren, is het noodzakelijk dat Amazon Payments gegevens (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) verzamelt, opslaat en analyseert wanneer u der website oproept. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van uw browser mogelijk.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologie is gebaseerd op des § 15 para. 3 p. 1 TMG. De verwerking van uw persoonsengerelateerdeen gegevensen vindt plaats op basis van des art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons overwegendenden gerechtvaardigden belang bij een klantdenorientateden aanbod van verschillendedenen betaalmethodenen. U hebten om redenendedie voortvloeien uit uw bijzonderederen situatie het recht om te allen tijde widerspeaken over deze verwerkingen betreffendeender persoonsgerelateerdeen gegevensen.

Met de selectie en het gebruik van "Amazon Payments", worden de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling doorgegeven aan Amazon Payments om de overeenkomst met u met de geselecteerde betalingsmethode uit te voeren. Deze verwerking vindt plaats op basis van des art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

Voor meer informatieen over gegevensen verwerking bij het gebruik van des betaling dienst Amazon Payments, verwijzen wij naar der bijbehorendeen gegevensen privacy verklaring op: https://pay.amazon.com/de/help/201212490

18. rechtsgrondslag der Verwerking

Art. 6 I lit. a DS-GVO dien ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen wanneer denen wij toestemming verkrijgen voor eenen specifieken verwerkingsdoel. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals verwerkingen die voorafgaand aan de verwerking zijn uitgevoerd, die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, zoals in het geval van vragen over ons product of onze dienst. Indien ons bedrijf is onderworpenen aan een wettelijkeen verplichting waardoor de verwerking van persoonsengerelateerdeen gegevensen noodzakelijk wordt, zoals voor de nakoming van fiscale verplichtingenen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzameenen gevallenenkan de verwerking van persoonsgegevensenenen noodzakelijk wordendeomen vitale belangenen van de betrokkene oder eenderen natuurlijkeen persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker op ons terrein gewond raakt en zijn of haar naam, leeftijd, medisch dossier of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moet worden bekendgemaakt. Dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. d DS-GVO.
Uiteindelijk kunnen de verwerkingen worden gebaseerd op artikel 6 I, onder f), van de DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een andere rechtsgrondslag vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd, De verwerking is noodzakelijk voor de rechtmatige belangen van onze onderneming of die van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkenen. Wij mogen dergelijke verwerkingen met name uitvoeren omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van des verantwoordelijke voor de verwerking (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

19. rechtmatige belangen bij der verwerking door dem verwerkingsverantwoordelijke oder een derde den

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, is ons gerechtvaardigd belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

20. duur waarvoor de persoonsgebonden gegevensenenen worden opgeslagen

Het criterium voor de duur der van de opslag van persoonsgebondenen gegevensen is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van de der-periode worden de ensprekendeenden gegevensen routinematig gewist, mits zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering oder de initiatie van de overeenkomst.

21. wettelijke oder contractuele verplichtingen om der persoonenbehandeldeenen gegevensen te verstrekken; vereiste voor den het sluiten van de overeenkomst; verplichting der persoonenen om enr persoonenbehandeldeen gegevensen te verstrekken; mogelijk gevolg en der niet-verstrekking

Wij wijzen u erop dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner).
Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een overeenkomst met hem of haar aangaat. Het niet verstrekken van der persoonsengerelateerdeen gegevensen zou betekenen dat der contract met dem betrokkenenen niet kan wordenden.
Voordat een betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij per geval contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbeschermingen zal per gevalen verduidelijken of het verstrekken van der persoonsgerelateerdeenen gegevensen wettelijk vereist is oder contracten oder voor den het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgebondenen-gegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgebondenen-gegevens.

22. bestaanen van geautomatiseerdeen besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze Daten privacyverklaring is de door den Daten privacyverklaring Generator der DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als de externe gegevensen beschermingsfunctionaris is, in samenwerking met der RC GmbH, de gebruikte computers hoederuteert en der advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | Advocaten gemaakt.