Voorjaarskorting: -20%

Wi1TP8Call instructie & Wi1TP8Call formulier

De consument heeft recht op beroep overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor een doel dat overwegend geen verband houdt met zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:

A. Widerruf instructie

Widerruf rechts

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De afroeptermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de leverancier, de laatste goederen in bezit heeft.

Om uw recht op widerrufen uit te oefenen, moet u ons (Liquidbeam GmbH, Haid-und-Neu-Str. 7, 76131 Karlsruhe, Duitsland, Tel.: +49 721 470 49 444, e-mail: procurement@liquidbeam.com) op de hoogte brengen van uw beslissing om widerrufen te widerrufen door middel van een deutigen verklaring (bijvoorbeeld een brief oder e-mail). der per post of e-mail verzonden brief) over uwen besluit diten contract te beëindigen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is.

Om aan de der Widerruf termijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van des Widerruf verstuurt vlak voordat de der Widerruf termijn aflooptenden.

Folgen des Widerrufs

Als u dit contract annuleert, moeten wij u alle betalingen betalen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), dat u een dere leveringswijze heeft gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardleveringen) zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnenen veertien dagenen vanaf dem dag waarop dem de kennisgeving van uwen annulering van deze overeenkomst door ons is ontvangenen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij wij uitdrukkelijk anders met u zijn overeengekomen, en in geen geval zullen wij u voor deze terugbetaling kosten in rekening brengen. Wij kunnenen terugbetaling weigeren totdat wijdede goederenenalsdeteruggezonden hebben ontvangen of totdat udeheeft aangetoond dat uende goederendeteruggezonden heeft, afhankelijk van watdem eerder is.

U moet de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen vóór het verstrijken van een termijn van veertien dagen terugstuurt.

Zij dragen en de directeen kostenen der terugkeerendung der oorlogen.

Zij moetenen voor eenen mogelijken waardeverlies der Oorlogen alleen komenen op, wenn dit waardeverlies moet worden toegeschrevenen aan eenen aan het onderzoek der Aanbestedingen, Proprietyen en Functioneren der Oorlogen niet noodzakelijken omgaanen.

 

 

B. Widerruf Formulier

Wenn u wiltden contract widerrufen, vulen dan dit formulier in en senden het terug.

Naar

Liquidbeam GmbH
Haid-und-Neu-Str. 7
76131 Karlsruhe
Duitsland
E-mail: info@liquidbeam.de

Ik/wij (*) annuleren hierbij den door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor den aankoop der volgende enden goederen (*)/levering der volgende enden dienst (*).

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Besteld op (*) ______________________ / ontvangenen op (*) ____________________

___________________________________________________________________________
Naam des/der Consument(en)

___________________________________________________________________________
Adres des/der Consument(en)

___________________________________________________________________________
Handtekening des/der Consument(en) (alleen voor papieren kennisgeving)

____________________________________________
Datum

(*) Schrappenendes niet van toepassingens