Voorjaarskorting: -20%

Algemene voorwaardenen met KlantdenInformatieen

Inhoudsopgave

 • Toepassingsgebied
 • Sluiting van het contract
 • Widerruf rechts
 • Prijzen en betalingsvoorwaardenen
 • Leverings- en verzendingsvoorwaardenen
 • Eigentum voorbehoud
 • Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 • Toepasselijkendelijk recht
 • Plaats van jurisdictie
 • Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1Deze Algemeneen Bedrijfsvoorwaardenen (hierna te noemen "AV") der Liquidbeam GmbH (hierna te noemen "Verkoper"), zijn van toepassingen op alle overeenkomsten voor de levering van goederenen die een consument oder ondernemer (hierna te noemen "Klant") sluit met dem Verkoper met betrekking tot der goederenen die door de Verkoper in zijn online shop worden weergegeven. Hierbij is der opname van eigenen voorwaardeen des Kunden widersprochen tenzij denn iets anderes is overeengekomen.

1.2Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor een doel dat overwegend geen verband houdt met zijn of haar handel of beroep. Voor de toepassing van deze AV is een ondernemer een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1De enthaltenen productbeschrijvingen in de des online shop van de verkoper vertegenwoordigten geen bindenden aanbod omdatens des verkoper, maardern dienen om een bindenden aanbod door den klantden.

2.2De Kunde kan en het aanbod via het online bestelformulier geïntegreerd in den de online shop van de verkoper. Daarbij der Kunde nadatdem hij de geselecteerdeen Waren in den virtueleen Warenmand heeft geplaatst en den elektronischen het bestelprocesen heeft doorlopen, door te klikken opens des den bestelproces definitiefenden knoppen, maakt een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de Warens in de Waren mand.

2.3De verkoper kan des kunden aanbod binnen vijf dagen aanvaarden,

 • indem stuurt hij dem Kunden een schriftelijke orderbevestiging oder een orderbevestiging in tekstvorm (fax oder e-mail), waarbij der de ontvangst van der orderbevestiging door Kunden bepalend is, oder
 • indem levert hij de bestelde goederen aan dem Kunden, waarbij der de ontvangst van der goederen door Kunden bepalend is, oder
 • indem hij den Kunden voor betaling na het indienen van dessen bestelling.

Indien er meer dan één der Alternatief en is, treedt het der-contract in werking op het tijdstip waarop één van de der Alternatieve en's als eerste in werking treedt. De termijn voor aanvaarding van des aanbod gaat in op de dag na der aanvaarding van des aanbod door den klant en endet met dem het verstrijken van des vijfde dag na de aanvaarding van des aanbod. Indien der Verkoper het aanbod van der Koper niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een verwerping van het aanbod van der Koper met als gevolg dat der Koper niet langer aan zijn intentieverklaring is gebonden.

2.4Wanneer der een offerte indient via het online bestelformulier van des Verkoper, slaat der Verkoper de tekst van de overeenkomst na dem het sluiten van de overeenkomst op en zendt deze na dessens bestelling in tekstvorm (bijvoorbeeld e-mail, fax of brief) aan des Klant. De verkoper stelt de tekst van het contract niet verder ter beschikking.

2.5Alvorens een bindende bestelling te plaatsen via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant eventuele invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betereen herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van des browser zijn, met behulp waarvan het display op dem scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer in de loop van het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfunctie totdat hij op de knop klikt om het bestelproces te voltooien.

2.6Voor den het sluiten van het contract is alleen de deutsche taal beschikbaar.

2.7De orderverwerking en het contact finden meestal via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem voor de afhandeling van de bestelling opgegeven e-mailadres correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder indien der Klant SPAM-filters gebruikt, zal der Klant ervoor zorgenen dat alle door de Verkoper aan derdenen in opdracht van de Verkoper met der orderverwerkingen verzonden e-mailsen kunnen worden afgeleverdde.

3) Widerruf rechts

3.1In principe heeft de consument het recht om te bellen.

3.2Nadere informatieen over het afroeprecht is te vinden in het afroeprecht van de verkoper.

3.3 Hier vindt u de Wideruf-instructie: https://www.liquidbeam.de/widerrufsbelehrung/

4) Prijzen en betalingsvoorwaardenen

4.1Tenzij anders vermeld in de productomschrijving van der Verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. Indien extra leverings- en verzendkosten ontstaan, worden deze afzonderlijk vermeld in de desbetreffende productbeschrijving.

4.2De betaling optie/en zal/wiedem Kunden gemeld in des verkoper online winkel.

5) Levering en verzendingsvoorwaardeen

5.1De levering van de goederen geschiedt door dem verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. In geval van afwikkeling van der transactie is het in der orderverwerking van des verkoper opgegeven afleveradres bepalend.

5.2Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor der Kunde verantwoordelijk is, draagt der Kunde de kosten die voor de verkoper daaruit voortvloeien. Dit geldt niet voor de kostenen voor de Hinsendung, wenn der Kunde zijn recht van wderuf daadwerkelijk uitoefent. In geval van daadwerkelijke uitoefening van des terugroeprecht door des klant, geldt voor de teruggaveenkostenen de bepaling van het terugroeprecht van de verkoper.

5.3Zelf ophalen is om logistiekeen groenden redenen niet mogelijk.

5.4 Facturen worden alleen digitaal verstrekt.

6) Eigentum reservering

Indien der Verkoper prestaties vooraf verricht, behoudt hij de eigendom van der geleverde goederenen tot volledigeen betaling van des opgeleidedeten aankoopprijs.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1Indien de gekochte zaak gebrekkig is, geldt de bepalingen der wettelijkeen aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2De klant wordt verzocht bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met kennelijke transportschade en de verkoper daarvan in kennis te stellen. Indien de klant zich niet aan dem houdt, laat dit de wettelijke of contractuele aanspraken van de klant wegens gebreken onverlet.

8) Toepasselijkendelijk recht

Op alle rechtsbetrekkingenen der partijen is het recht van der Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van der wetten op den internationaleen aankoop van roerende goederenen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet der wordt ingetrokkenen door een dwingendeen bepalingen van des recht van des staat waar dem der de consument zijnen gewoneen verblijfplaats heeft.

9) Bevoegdheid

Indien der Kunde een koopman is, een rechtspersoon naar publieken recht of een publiekrechtelijke sonderity met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst der de plaats van vestiging van der Verkoper. Indien der klant zijnen vestigingsplaats buiten des grondgebied van des Bondsrepubliek Duitsland heeft, is der vestigingsplaats van des verkoper de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillenen die voortvloeien uit deze overeenkomst, wenn der contract oder vorderingen die voortvloeien uit dem contract der professioneleen oder commerciëleen activiteit van des klantde kunnen wordengeroegewezen aan de. De Verkoper is evenwel gerechtigd in den voorafgaandeen elkdem geval beroepen in te stellen bij de rechter van de vestigingsplaats van des klant.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1De Commissie van de EU biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als contactpunt voor de buiten1TP4gerechtelijkeen beslechting van geschillenen die voortvloeien uit online verkoop- of dienstenovereenkomstenen waarbij denen een consument betrokken is.

10.2De verkoper is niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedureen voor een arbitragecommissie voor consumenten.