Voorjaarskorting: -20%

Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

De consument heeft en recht op een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn:

A. Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U hebt het recht dit contract binnen vierteen dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt vierteen dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Liquidbeam GmbH, Haid-und-Neu-Str. 7, 76131 Karlsruhe, Duitsland, Tel .: +49 721 470 49 444, E-Mail: procurement@liquidbeam.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief sent per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw dec beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn deadline te halen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw herroepingsrecht sent voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betaalmenten die wij van u hebben ontvangen, inclusief delivery kosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de keuze voor een ander type delivery dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard delivery), onverwijld en uiterlijk binnen vierteen dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, moeten terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggekregen, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan vierteen dagen na de datum waarop u ons de annulering van deze overeenkomst heeft meegedeeld, aan ons terugzenden of overhandigen. Aan de deadline is voldaan als u de goederen sendraagt voordat de termijn van vierteen dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is om de aard, de eigenschappen en de functionaliteit van de goederen te controleren.

B. Terugtrekkingsformulier

Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en send het terug.

Op

Liquidbeam GmbH
Haid-und-Neu-Str. 7e
76131 Karlsruhe
Duitsland
Email: info@liquidbeam.de

Ik / wij (*) herroepen hierbij de door mij / ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ordered op (*) ______________________ / ontvangen op (*) ____________________

___________________________________________________________________________
Naam van de consument(en)

___________________________________________________________________________
Adres van de consument(en)

___________________________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt meegedeeld)

____________________________________________
datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is