Voorjaarskorting: -20%

Gegevensbescherming

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor de directie van Liquidbeam GmbH een bijzonder hoge prioriteit. De website van Liquidbeam GmbH kan generlijk gebruikt worden zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf via onze website, kan het nodig zijn persoonsgegevens te verwerken. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag voor die verwerking bestaat, verkrijgen wij generwijl de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met de voor Liquidbeam GmbH geldende landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

Als beheerder heeft Liquidbeam GmbH talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te en garanderen. Internettransmissies kunnen echter generwijl beveiligingsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij zijn persoonsgegevens op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

1. definities

De de-verklaring inzake gegevensbescherming van Liquidbeam GmbH is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever gebruikt voor de goedkeuring van de General Data Protection Regulation (GDPR). Onze de-verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk leesbaar en onderstandig zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te en verzekeren, willen wij de gebruikte terminologie vooraf toelichten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij de volgende termen:

 • a) persoonsgegevens

  Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking hebben op een identificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd die direct of indirect, met name door middel van toewijzing aan een identifier zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen, kan worden identificeerd.

 • b) betrokkene

  Een betrokkene is elke identificeerbare of ideificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elk proces dat al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen wordt uitgevoerd in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ofdering, opslaan, bijwerken of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, vergelijken of koppelen, beperken, deletion of destruction.

 • d) Beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name aspecten die verband houden met de arbeidsprestatie, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke Voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die en garanderen dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegewezen aan een identificeerde of ideificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Controller of regelaar

  De verantwoordelijke of de verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die of dat alleen of samen met anderen decide over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien het doel en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het recht van de lidstaten zijn gespecificeerd, kunnen de verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden bepaald overeenkomstig het Unierecht of het recht van de lidstaten.

 • h) Bewerkers

  Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die of dat namens de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • i) Recipient

  Ontvangerent is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde betreft of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten zijn echter niet gecondereerd.

 • j) derde partij

  Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agency of een ander lichaam dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken buiten de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker.

 • k) Consent

  Consent is elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige de-verklaring van intent die door de betrokkene voor het specifieke geval wordt gegeven in de vorm van een de-verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft dat hij instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de General Data Protection Regulation, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is:

Liquidbeam GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7e

76131 Karlsruhe

Duitsland

Tel.: +49 (0) 721 4704 9444

E-mail: info@liquidbeam.de

Website: www.liquidbeam.de

3. cookies

De internetpagina's van Liquidbeam GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en bewaard.

Talloze websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identifier voor de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Dit enabelt de bezochte websites en servers om de individuele browser van de betrokkene te onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en identificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Liquidbeam GmbH de gebruikers van deze website meer gebruiksvriendelijke diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Met behulp van een cookie kan de informatie en de aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Zoals reeds mentioned, cookies enable ons om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers te vergemakkelijken. Zo hoeft de gebruiker van een website die cookies gebruikt zijn toegangsgegevens niet bij elk bezoek aan de website opnieuw in te voeren, omdat dit door de website wordt gedaan en de cookie op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de webwinkel. De webwinkel gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorenen en zich zo permanent tegen het plaatsen van cookies verzetten. Bovendien kunnen reeds geplaatsteen cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

4. verzameling van general gegevens en informatie

De website van Liquidbeam GmbH verzamelt een reeks general gegevens en informatie telkens wanneer de website door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem wordt opgeroepen. Deze general gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden bezocht, kunnen worden gecontroleerd, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om danger in de event van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen af te wenden.

Liquidbeam GmbH trekt bij het gebruik van deze general gegevens en informatie geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is nodig om (1) correct deliver de content van onze website, (2) optimaliseren van de content van onze website en de reclame voor het, (3) ensure de lange termijn functionaliteit van onze informatietechnologie systemen en de technologie van onze website en (4) om te voorziende wet enforcement autoriteiten met de informatie die nodig is voor wet enforcement in de event van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds statistisch geëvalueerd door Liquidbeam GmbH en anderzijds met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijkenot een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te komen. De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden gescheiden van alle door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

5 Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich te registreren op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking vloeit voort uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De persoonsgegevens entered door de betrokkene worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor hun eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een aanbieder van pakketdiensten, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat aan de verwerkingsverantwoordelijke kan worden toegeschreven.

Bij registratie op de website van de verwerkingsverantwoordelijke worden ook het door de internetprovider (ISP) van de betrokkene toegewezen IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te prevenen en, indien nodig, criminele offenen te onderzoeken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk ter bescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gegevens worden generwijl niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze door te geven of ze worden gebruikt voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene met de vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens en stelt de verantwoordelijke voor de verwerking in staat de betrokkene content of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de materie alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen vrij de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of deze volledig uit de database van de verwerkingsverantwoordelijke te laten verwijderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt iedere betrokkene op verzoek te allen tijde informatie over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Voorts corrigeert of dewist de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of op advies van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke retentievereisten zijn. Een in deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde functionaris voor gegevensbescherming en de medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersonen.

6 Inschrijving op onze nieuwsbrief

Op de website van Liquidbeam GmbH hebben gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking van de nieuwsbrief is ofdered voortvloeit uit het daartoe gebruikte invoermasker.

Liquidbeam GmbH informeert zijn klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich aanmeldt om de nieuwsbrief te ontvangen. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor het eerst is opgegeven voor de verzending van de nieuwsbrief volgens de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij registratie voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen aan het computersysteem dat door de betrokkene op het moment van registratie wordt gebruikt, alsmede de datum en het tijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is in order noodzakelijk om het (eventuele) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen opsporen en dient derhalve de rechtsbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld when het inschrijven voor de nieuwsbrief zal alleen worden gebruikt om onze nieuwsbrief send. Voorts kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een relevante registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of wijzigingen in de technische voorwaarden. De in het kader van de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. De betrokkene kan het abonnement op onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokkene ons voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden ingetrokken. Er is een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief voor het intrekken van consent. Bovendien bestaat de mogelijkheid om zich rechtstreeks op de website van de verwerkingsverantwoordelijke af te melden voor de toezending van de nieuwsbrief of om de verwerkingsverantwoordelijke hiervan op een andere manier in kennis te stellen.

7. volgen van de nieuwsbrief

De nieuwsbrieven van Liquidbeam GmbH bevatten zogenaamde trackingpixels. Een tracking pixel is een miniatuurgrafiek die wordt ingeslotended in e-mails die sent in HTML-formaat om enable log file opname en log file analyse. Dit enables een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketing campagnes uit te voeren. Aan de hand van de embedded tracking-pixel kan Liquidbeam GmbH herkennen of en wanneer een e-mail door een betrokkene is opengehaald en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen.

Deze persoonsgegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd om de sending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter op de interesses van de betrokkene af te stemmen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Betrokken personen zijn te allen tijde gerechtigd de desbetreffende afzonderlijke de-verklaring van instemming in te trekken via de dubbele opt-in-procedure. Na een herroeping zullen deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden delet. Liquidbeam GmbH interpreteert een opzegging van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

8. contactmogelijkheden via de website

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de website van Liquidbeam GmbH informatie die enot snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons leidt, waaronder ook een gdeeral adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene via e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

9. Comment functie in de blog op de website

Liquidbeam GmbH biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele comments achter te laten op individuele blogberichten op een blog die zich op de website van de controller bevindt. Een blog is een website die gewoonlijk openbaar toegankelijk is en waarop een of meer personen, blogger's of webblogger's genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogberichten. De blogberichten kunnen meestal door derden worden gecomment.

Indien een betrokkene een comment achterlaat op het op deze website gepubliceerde blog, worden, naast de door de betrokkene achtergelaten comments, ook informatie over het tijdstip waarop de comment werd enteruggezet en de door de betrokkene gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) opgeslagen en gepubliceerd. Voorts wordt ook het door de internetprovider (ISP) van de betrokkene toegewezen IP-adres geregistreerd. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en in het event dat de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale content plaatst door een comment in te dienen. De opslag van deze persoonsgegevens is dus in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat hij zich kan verschonen in geval van een inbreuk op de wet. Deze verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij een dergelijke doorgifte wettelijk verplicht is of het juridisch belang van de verantwoordelijke voor de verwerking dient.

10. inschrijving op comments in de blog op de website

De op de blog van Liquidbeam GmbH geplaatste comments kunnen generlijk door derden worden onderschreven. In het bijzonder is er de mogelijkheid dat een commenter zich abonneert op de comments die zijn comment volgen op een specifieke blogpost.

Indien een betrokkene kiest voor de optie om zich te abonneren op comments, stuurt de verwerkingsverantwoordelijke sends een automatische bevestigingsmail in ofder gebruik te maken van de double opt-in procedure om na te gaan of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres decided werkelijk de eigenaar van het opgegeven e-mailadres is. De optie om zich te abonneren op comments kan te allen tijde worden geannuleerd.

Routine 1TP8Verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken of indien dit door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere wetgever in wet- of regelgeving, waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen, is provided.

Indien het doel van de opslag niet langerger van toepassing is of indien een door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of de verwijderd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

12 Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te vragen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b) Recht op informatie

  Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen toegekende recht om te allen tijde van de verantwoordelijke voor de verwerking gratis informatie over de over hem opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te ontvangen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of nog worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor deerminatie van deze duur
  • het bestaanen van een recht op correctie of dewijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht op bezwaar tegen deze verwerking
  • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
  • het bestaanen van geautomatiseerde de-besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en - ten minste in die gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de intended gevolgen van die verwerking voor de betrokkene

  Voorts heeft de betrokkene het recht te vernemen of persoonsgegevensen aan een derde land of aan een internationale organisatie zijn doorgegeven. In dat geval heeft de betrokkene recht op informatie over de passende garanties in verband met de overdracht.

  Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op informatie, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c) Recht op correctie

  Eenieder die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft op grond van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht te verzoeken om onmiddellijke correctie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens. Voorts heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens - ook door middel van een aanvullende verklaring.

  Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d) Recht op wissen (recht om te worden vergetenen)

  Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt geraakt, heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen toegekende recht om de te eisen dat de verantwoordelijke de de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk verwijdert, mits een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
  • De betrokkene herroept zijn instemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig Art. 6 para 1 letter a GDPR of Art. 9 para 2 letter a GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • Volgens art. 21 lid 1 DS-GVO bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar volgens art. 21 lid 2 DS-GVO bezwaar tegen de verwerking.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De 1TP8Verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting under het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens werden verzameld in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de GDPR.

  Indien een van de hierboven genoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de bij Liquidbeam GmbH opgeslagen persoonsgegevens deleted wil hebben, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming van Liquidbeam GmbH of een andere medewerker zorgt ervoor dat het deletion-verzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Indien de persoonlijke gegevens door Liquidbeam GmbH openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf verantwoordelijk is volgens art. 17 lid. 1 GDPR om persoonsgegevens te deletteren, neemt Liquidbeam GmbH passende maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om andere gegevensverwerkers die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om de deletion van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens van deze andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming van Liquidbeam GmbH of een andere medewerker zal in individuele gevallen het nodige regelen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen toegekende recht om de de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die 1TP9de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te deteren en verzoekt in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken.
  • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langerger nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te defendwingen.
  • De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig. Art. 21 lid 1 GDPR en er is nog nieten deuitgemaakt of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de bij Liquidbeam GmbH opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming van Liquidbeam GmbH of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat de verwerking wordt beperkt.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een verantwoordelijke ter beschikking moeten worden gesteld, in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op de consent overeenkomstig Art. 6 Para. 1 letter a GDPR of Art. 9 para. 2 letter a GDPR of op een contract in overeenstemming met Art. 6 para. 1 letter b GDPR en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke isen toegekend.

  Bovendien hebt u bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 lid 1 GDPR het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van een verantwoordelijke naar een andere verantwoordelijke over te dragen, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op gegevensoverdracht uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met de door Liquidbeam GmbH aangestelde functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker.

 • g) Recht van bezwaar

  Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt geraakt, heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van art. 6 lid 1 letter e of f DS-GVO plaatsvindt, om bezwaar te maken. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

  In het event van een bezwaar zal Liquidbeam GmbH de persoonsgegevens niet langerger verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient voor de handhaving, uitoefening of defend van rechtsvorderingen.

  Indien Liquidbeam GmbH persoonlijke gegevens verwerkt in order om direct mail te exploiteren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor de profilering voor zover die met dergelijke directe reclame gepaard gaat. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking door Liquidbeam GmbH voor direct marketing doeleinden, zal Liquidbeam GmbH de persoonsgegevens niet voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die bij Liquidbeam GmbH wordt uitgevoerd voor scientenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig Art. 89 Paragraaf 1 GDPR, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.

  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Liquidbeam GmbH of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, zijn recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.

 • h) Geautomatiseerde de-beslissingen in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

  Elke persoon op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een decision die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - die voor hem rechtsgevolgen heeft of hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, indien de decision (1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, of (2) toelaatbaar is op grond van wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de verantwoordelijke is onderworpen en deze wetgeving passende maatregelen neemt om de rechten en vrijheden alsmede de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen of (3) met de uitdrukkelijke instemming van de betrokkene wordt gemade.

  Indien de decision (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke of (2) met de uitdrukkelijke instemming van de betrokkene, Liquidbeam GmbH neemt passende maatregelen om de rechten en vrijheden, alsmede de legitieme belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder ten minste het recht op een interventie door een persoon van de verantwoordelijke, om zijn eigen standpunt kenbaar te maken en om het de-besluit te betwisten.

  Als de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde decisions, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i) Recht op intrekking van consent under gegevensbeschermingsrecht

  Elke persoon op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om zijn instemming met de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Indien de betrokkene zijn recht op intrekking van de consent wil doen gelden, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

13 Bepalingen inzake gegevensbescherming betreffende de toepassing en het gebruik van Facebook

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componentenents van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt om met elkaar te communiceren en in de virtuele ruimte met elkaar te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en experienenties of enables de internetgemeenschap persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie verstrekken. Facebook enables gebruikers van het sociale netwerk onder andere om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via friend verzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Indien een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

Bij elke toegang tot een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de desbetreffende Facebook-component, waardoor een weergave van de desbetreffende Facebook-component van Facebook wordt gedownload. Een volledig overzicht van alle Facebook plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van dit technische proces krijgt Facebook te horen welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek van de betrokkene aan onze website en voor de duur van het desbetreffende verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-componentent en door Facebook toegewezen aan de respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen activeert, bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk", of als de betrokkene een comment maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht indien de betrokkene is ingelogd op Facebook op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij of zij de doorgifte voorkomen door uit te loggen uit de Facebook-account voordat hij of zij onze website oproept.

De door Facebook gepubliceerde gegevensguideline, die beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende toepassingen beschikbaar die het mogelijk maken de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken, bijvoorbeeld de Facebook blocker van de provider Webgraph, te verkrijgen via http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de overdracht van gegevens aan Facebook te onderdrukken.

14 Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website de Google Analytics-componentent (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, vergaren en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetpagina's. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website vanwaar een betrokkene naar een website is gekomen (de zogenaamde referrer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaaken en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt vooral gebruikt om een website te optimaliseren en voor een kosten-benefit analyse van internetreclame.

De exploitatiemaatschappij van de Google Analytics-componentent is Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene ingekort en geanonimiseerd door Google indien onze internetpagina's worden opgeroepen vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere ondertekenaar van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-componentent is het analyseren van de bezoekersstroom op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven, en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informaticasysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven alen uitgelegd. Met de instelling van de cookie kan Google enabled het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informaticasysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Google Analytics-component geactiveerd om gegevens aan Google door te geven met het oog op online-analyse. Als onderdeel van dit technische proces, Google kennis neemt van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google gebruikt, onder andere om de herkomst van bezoekers en kliks te traceren en vervolgens entable commissie boekhouding.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit toegang werd made en de frequentency van bezoeken aan onze website door de betrokken persoon. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds aangegeven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich aldus blijvend verzetten tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Google een cookie plaatst op het informaticasysteem van de betrokkene. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden delet.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van de gegevens generated door Google Analytics met betrekking tot het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en deze te preventen. Daartoe moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren under de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens of informatie over websitebezoeken mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-on is considered een bezwaar van Google. Indien het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt deleted, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw in ofder installeren om Google Analytics te deactiveren. Indien de browser add-on door de betrokkene of een andere persoon die tot zijn invloedssfeer behoort, wordt verwijderd of degeactiveerd, bestaat de mogelijkheid de browser add-on opnieuw te installeren of te reactiveren.

Nadere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt meer detail uitgelegd under deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

15. payment-methode: bepalingen inzake gegevensbescherming voor Klarna als payment-methode

De controller heeft Klarna components geïntegreerd op deze website. Klarna is een online payment service provider die enables aankoop op rekening of flexibele installment payments. Klarna biedt ook andere diensten aan, zoals kopersbescherming of een identiteits- en kredietcheck.

Klarna wordt geëxploiteerd door Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden.

Indien de betrokkene tijdens het orderingproces in onze onlineshop als betalingsmogelijkheid "kopen op rekening" of "huurkoop" selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan Klarna doorgegeven. Door een van deze betalingsmogelijkheden te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn om de factuur of de aankoop op afbetaling te verwerken of om de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren.

De persoonsgegevens die aan Klarna worden doorgegeven zijn meestal voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, gender, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om een factuur of een aankoop op afbetaling te verwerken. Persoonsgegevens met betrekking tot de respectieve order zijn ook nodig om de koopovereenkomst te verwerken. Er kan met name sprake zijn van wederzijdse uitwisseling van payent-informatie, zoals bankdetails, kaartnummer, vervaldatum en CVC code, aantal artikelen, artikelnummer, gegevens over goederen en diensten, prijzen en belastingen, informatie over eerder aankoopgedrag of andere informatie over de financiële situatie van de betrokkene.

De overdracht van de gegevens is met name gericht op identiteitscontrole, betalingsbeheer en fraudepreventie. De verwerkingsverantwoordelijke geeft de persoonsgegevens met name aan Klarna door als er een gerechtvaardigd belang is bij de doorgifte. De persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen Klarna en de verwerkingsverantwoordelijke worden door Klarna doorgegeven aan kredietagencies. Het doel van deze overdracht is om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

Klarna geeft de persoonsgegevens ook door aan gelieerde ondernemingen (Klarna Group) en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens in opdracht moeten worden verwerkt.

Voor decide de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie verzamelt en gebruikt Klarna gegevens en informatie over het eerdere betaalmengedrag van de betrokkene, alsmede waarschijnlijkheidswaarden voor diens gedrag in de toekomst (zogenaamde scoring). De berekening van de punten wordt uitgevoerd op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures.

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn instemming met de verwerking van persoonsgegevens door Klarna in te trekken. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsment-verwerking.

Klarna's huidigeent regelgeving inzake gegevensbescherming is te vinden op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

16. payment-methode: gegevensbeschermingsbepalingen voor PayPal als payment-methode

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft onderdelenents van PayPal op deze website geïntegreerd. PayPal is een online betaalment dienst provider. Payments worden verwerkt via zogenaamde PayPal rekeningen, die virtuele privé of zakelijke rekeningen zijn. PayPal biedt ook de mogelijkheid virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk online betalingen aan derden te initiëren of betalingen te ontvangen. PayPal treedt ook op als trustee en biedt diensten voor kopersbescherming.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Indien de betrokkene in onze webwinkel tijdens het orderingproces "PayPal" als betaaloptie selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven. Door deze betaalmentoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de betaalmenverwerking.

De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van payment. Persoonsgegevens met betrekking tot de respectieve order zijn ook nodig om de koopovereenkomst te verwerken.

Het doel van het verzenden van de gegevens is het verwerken van betalingsmens en het voorkomen van fraude. De verwerkingsverantwoordelijke geeft de persoonsgegevens met name aan PayPal door als er een legitiem belang is bij de doorgifte. De persoonsgegevens die tussen PayPal en de verwerkingsverantwoordelijke worden uitgewisseld, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietagencies. Het doel van deze overdracht is om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

PayPal kan de persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens namens het bedrijf moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn instemming met de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde tegenover PayPal in te trekken. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsment-verwerking.

De huidige gegevensbeschermingsregels van PayPal zijn te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

17. gebruik van Amazon Payments

Op onze website gebruiken we de payment dienst Amazon Payments van Amazon Payments Europe sca (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; (geregistreerd nummer bij RCS Luxemburg: B153265, BTW identificatie nummer: LU24448288) "Amazon Payments").

De gegevensverwerking dient om u payment te kunnen aanbieden via de Amazon Payments payment service.
In order te integreren deze payment dienst, is het noodzakelijk voor Amazon Payments te verzamelen, op te slaan en te analyseren gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, device type, besturingssysteem, browser type, locatie van uw device) when u toegang tot de website. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies enable uw browser te herkennen.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op Section 15 Para. 3 sentence 1 TMG. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR uit onze overheersende legitieme belang in een klant-oriented aanbod van different payment methoden. Om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Met de selectie en het gebruik van "Amazon Payments", zullen de gegevens die nodig zijn voor payment verwerking worden doorgegeven aan Amazon Payments in order om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren met de geselecteerde payment methode. Deze verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR.

Meer informatie over de gegevensverwerking when het gebruik van de Amazon Payments dienst vindt u in de bijbehorende gegevensbescherming de verklaring op: https://pay.amazon.com/de/help/201212490

18 Rechtsgrondslag voor verwerking

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij consent verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de dellevering van goederen of de levering van andere diensten of consideratie, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn persoonsgegevens in order te verwerken om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker van ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Then de verwerking zou gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d GDPR.
Uiteindelijk kunnen de verwerkingen gebaseerd zijn op art. 6 I lit. f GDPR. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of van een derde te behartigen, waarbij het belang, de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Wij mogen dergelijke verwerkingen met name uitvoeren omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn menaangewezen. In dit verband was hij van mening dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant van de verantwoordelijke is (overweging 47 sentence 2 GDPR).

19. gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f GDPR is ons gerechtvaardigd belang bij de bedrijfsvoering voor de benefit van al onze medewerkers en onze shareholders.

20 Duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke retenieperiode. Na het verstrijken van de termijn worden de betrokken gegevens routinematig delet, waarbij wordt aangetoond dat zij niet langerger nodig zijn om een contract uit te voeren of te initiëren.

21. wettelijke of contractuele bepalingen voor de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak voor de sluiting van de overeenkomst; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekkingen

Wij leggen u uit dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner).
In order het sluiten van een overeenkomst kan het soms nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die wij vervolgensen moeten verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een overeenkomst met hem sluit. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten.
Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene per geval of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens heeft.

22 Bestaanen van geautomatiseerde decision-making

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische decision-making of profilering.

Deze gegevensbeschermingsdeverklaring is opgesteld door de gegevensbeschermingsdeverklaring generator van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als een externe functionaris voor gegevensbescherming werkt samen met RC GmbH, de gebruikte computers gerecycleerd en het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | Advocaten gemaakt.